SZKOLENIA - Magiczna Kraina - Animacje dla dzieci, sala zabaw dla dzieci z atestowanymi konstrukcjami i zabawkami, konsole xbox kinect, wifi internet, bufet dla rodziców i dzieci.

Przejdź do treści
REGULAMIN Szkolenia
REGULAMIN SZKOLENIA:
Organizatorem szkolenia jest:
Sala Zabaw Magiczna Kraina
ul. Wyzwolenia 127, 41-907 Bytom
( zwany dalej Organizatorem).
1. Przez szkolenie :należy rozumieć formę warsztatowego doskonalenia umiejętności,  podnoszenia wiedzy i kwalifikacji przeznaczoną dla animatorów (zwanych dalej  uczestnikami).
2.  Uczestnik dokonując zgłoszenia za pośrednictwem wskazanego przez  organizatora adresu wyraża jednocześnie zgodę na warunki zawarte w  niniejszym regulaminie.
3. Postanowienia Ogólne:
§1
Zapisy na zajęcia warsztatowe odbywają się drogą elektroniczną na adres:
rw.id@hotmail.com
§2
Uczestnik zobowiązany jest do podania danych personalnych takich jak: imię, nazwisko, adres e mail, telefon komórkowy.
§3
Wysłanie aplikacji na adres wskazanej przez Organizatora poczty elektronicznej jest równoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu.
§4
Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w warsztatach poprzez uiszczenie opłaty na rachunek bankowy:
...
ul. ...
Bnak
nr
Tytuł: Wpłata za szkolenie Animator , Bytom, imię i nazwisko, adres.
§5
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za prowadzone szkolenie w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia oraz przesłania potwierdzenia wykonania przelewu adres:
rw.id@hotmail.com
§6
Uczestnik  przystępując do warsztatów wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w  bazie Organizatora, oraz wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i  jego publikację za pomocą fotografii i filmów, jednocześnie zezwala na  ich publikacje w prasie i Internecie. Organizator oświadcza, iż dane  przekazane przez Uczestników nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.  
§7
Uczestnik  może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny, lecz nie  później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. W przypadku  rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu poniżej 10 dni przed datą jego  rozpoczęcia uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Uczestnik, który  zgłosił rezygnację w terminie określonym niniejszym paragrafem otrzyma  zwrot poniesionych kosztów w terminie 14 dni od daty zgłoszenia  rezygnacji.
§8
Uczestnik,  który zrezygnuje ze szkolenia na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem  warsztatów, nie otrzyma zwrotu kosztów, ale może, po uprzednim  poinformowaniu organizatora wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę, lub przystąpić do szkolenia w innym terminie.
§9
Organizator  ma prawo odwołać szkolenie bez podania przyczyny. W przypadku odwołania  warsztatów przez Organizatora, uczestnicy otrzymają zwrot kosztów w  terminie 14 dni. Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy podany  przez Uczestnika.
§10
Organizator  zezwala Uczestnikom na fotografowanie warsztatów, z wyłączeniem  utrwalania ich przebiegu w formie wideo lub dźwiękowej.
4. Płatności i ewentualne zwroty:
§1
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkolenie przed przystąpieniem do uczestnictwa w warsztatach.
§2
Zwrot kosztów następuje w sposób określony w niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w/w regulaminu
Wróć do spisu treści